Gemensamma riktlinjer

Våra gemensamma riktlinjer finns till för allas trivsel och för att hålla nere föreningens kostnader för underhåll och reparationer samt för att bevara områdets attraktionskraft och fastigheternas värde.

För att tydliggöra vad som är bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter hänvisas till föreningens stadgar 35-43 § https://www.mariapark3.se/filer/Stadgar%20190128.pdf

Säkerhet

 • samtliga medlemmar i föreningen är enligt lag skyldiga att ha brandvarnare i lägenheten.
 • källarkorridorer, trappor och entréer ska hållas rena från allt material för full framkomlighet och undvika brandrisk. Det gäller även cyklar och barnvagnar.
 • skador på yttre elledningar ska snarast meddelas styrelsen för åtgärd.
 • rondellen och gångar mellan husen får endast kortvarigt (av- och pålastning) blockeras av fordon.
 • yttertaket får endast beträdas vid underhåll och fönsterputsning.
 • den typen av nycklar som vi har får (av säkerhetsskäl) inte kopieras utan måste beställas från tillverkaren. Se under fliken Info/Nycklar om rutiner för att beställa fler.

Grönområden m.m.

 • häcken ska klippas 2 ggr per år. Max. höjden på trädgårdssidan får vara 2 m, vid ingången 1,2-2m.
 • var och en ansvarar för ogräsrensning på sin parkeringsplats och på gången (grus och plattor) utanför förrådet.
 • enligt samfällighetsföreningen har boende skyldighet att inte skräpa ned i park och skogsdungar och
  att inte göra åverkan på träd och vegetation.
 • grövre trädgårdsavfall får inte dumpas i björkdungen i nordväst, endast tunt gräsklipp och löv får spridas.
 • förråd målas av respektive medlem. Ommålning bör ske vart 5:e år. Färg (Demidekk ulimate NCS7010-G50Y) tillhandahålls av föreningen.
 • underhåll av plank mellan uteplatser sköts av respektive medlem. Färg (Demidekk ulimate NCS7010-G50Y) tillhandahålls av föreningen.
 • var och en ansvarar för att hålla nedre delen av stuprännor och markventiler rena från löv etc.

Ombyggnad m.m.

 • Föreningen har att följa dessa regler, formulerade av Stadsbyggnadsförvaltningen, angående markiser:
  • Markisväven ska ha färg med färgkod NCS S4000-N.
  • Markisen ska storleksmässigt hålla sig inom fönstersmygen.
  • Nytt eget bygglov ska sökas om man vill montera en större markis.
  • Nytt eget bygglov ska sökas om man vill byta låda och infästning av markisen.
  • Nytt eget bygglov ska sökas om man vill sätta upp en markis, men inte har någon sedan tidigare.
 • det finns riktlinjer för hur uterum och bygglovsansökan ska se ut vid ev. tillbyggnad. Kontakta styrelsen
  för besked. Grannarna ska också lämna sitt godkännande.
 • vid en planerad ombyggnad, förändring i lägenheten är varje medlem skyldig att inkomma med en
  planritning till styrelsen för godkännande.
 • vid ombyggnad som påverkar vatten- och/ eller elledningar ska intyg och ritningar på fackmässigt utfört
  arbete förevisas styrelsen och sparas för eventuellt framtida försäkringsärende.
 • vid behov av extra fasadbelysning på förrådet, rådgör med grannarna, så att de inte bländas.
 • ingrepp på själva husfasaden är inte tillåtet utan att tillfråga styrelsen först.

Inomhus

Sedvanliga Brf.-regler gäller m.a.p. innehavarens ansvar för underhåll av inventarier, som ex:

 • att byta och rengöra filter regelbundet i fläkten. Detta får inte avlägsnas på grund av brandrisk!
 • att hålla ventiler och avlopp rena.
 • att sörja för god och balanserad ventilation genom att hålla samtliga springventiler öppna oavsett årstid.
 • meddela styrelsen snarast vid misstanke om vatten-, fukt- eller elskada.
 • m.a.p. sopsortering hänvisas till information i soprummen och information under fliken Info/Sopor. Grovsopor får inte lämnas i soprummen.

Övrigt

 • vi har två gemensamma städdagar per år, vår och höst (se aktuella datum på startsidan), för ökad trivsel och samvaro i föreningen samt att hålla nere föreningens kostnader.
 • föreningslägenheten kan hyras kortvarigt för övernattning och möten, men ska inte nyttjas som festlokal.
 • var gärna uppmärksam på fel och brister, icke fungerande lampor etc. Om du inte enkelt kan åtgärda själv, eller är osäker på om du får eller vems ansvaret är, görs en felanmälan under fliken Felanmälan
 • fågelmat och annat ätbart får inte läggas ut eftersom det lockar till sig skadedjur som råttor och kan orsaka stor skada.

Styrelsen tar gärna emot förslag på förbättringar och tips på hur vi ökar och bevarar trivseln i vårt område och i vår förening.