Gemensamma riktlinjer

för att skapa gemensam trivsel hålla nere kostnader för underhåll och reparationer bevara områdets attraktionskraft och fastigheternas värde.

Säkerhet

 • samtliga medlemmar i föreningen är enligt lag skyldiga att ha brandvarnare i lägenheten.
 • källarkorridorer, trappor och entréer ska hållas rena från brandfarligt material.
 • skador på yttre elledningar ska snarast meddelas styrelsen för åtgärd.
 • rondellen och gångar mellan husen får endast kortvarigt (av- och pålastning) blockeras av fordon.
 • yttertaket får endast beträdas vid underhåll och fönsterputsning.
 • den typen av nycklar som vi har får (av säkerhetsskäl) inte kopieras utan måste beställas från tillverkaren. Se under fliken info/nycklar om rutiner för att beställa fler.

Grönområden m.m.

 • häcken ska klippas 1-2 ggr per år. Max. höjden på trädgårdssidan får vara 2 m, vid ingången 1,2-2m.
 • var och en ansvarar för ogräsrensning på sin parkeringsplats och på gången utanför förrådet.
 • enligt samfällighetsföreningen har boende skyldighet att inte skräpa ned i park och skogsdungar och
  att inte göra åverkan på träd och vegetation.
 • vi får inte dumpa grövre trädgårdsavfall i björkdungen i nordväst, endast tunt sprida gräsklipp och löv.
 • förråd målas av respektive medlem. Ommålning bör ske vart 5:e år. Färg (Demidekk ulimate NCS7010-G50Y) tillhandahålles av föreningen.
 • underhåll av plank mellan uteplatser sköts helt av respektive medlem (beslutades på årsstämma 2009).
 • var och en ansvarar för att hålla nedre delen av stuprännor och markventiler rena från löv etc.

Ombyggnad m.m.

 • Föreningen har att följa dessa regler, formulerade av Stadsbyggnadsförvaltningen, angående markiser:
  • Markisväven ska ha färg med färgkod NCS S4000-N.
  • Markisen ska storleksmässigt hålla sig inom fönstersmygen.
  • Nytt eget bygglov ska sökas om man vill montera en större markis.
  • Nytt eget bygglov ska sökas om man vill byta låda och infästning av markisen.
  • Nytt eget bygglov ska sökas om man vill sätta upp en markis, men inte har någon sedan tidigare.
 • det finns riktlinjer för hur uterum och bygglovsansökan ska se ut vid ev. tillbyggnad. Kontakta styrelsen
  för besked. Grannarna ska också lämna sitt godkännande.
 • vid en planerad ombyggnad, förändring i lägenheten är varje medlem skyldig att inkomma med en
  planritning till styrelsen för godkännande.
 • vid ombyggnad som påverkar vatten- och/ eller elledningar ska intyg och ritningar på fackmässigt utfört
  arbete förevisas styrelsen och sparas för eventuellt framtida försäkringsärende.
 • vid behov av extra fasadbelysning på förrådet, rådgör med grannarna, så att de inte bländas.
 • ingrepp på själva husfasaden är inte tillåtet utan att tillfråga styrelsen först.

Inomhus

 • sedvanliga brf.-regler gäller m.a.p. innehavarens ansvar för underhåll av inventarier, som ex:
 • att byta och rengöra filter regelbundet i fläkten. Får ej avlägsnas på grund av brandrisk!
 • att hålla ventiler och avlopp rena.
 • att sörja för god och balanserad ventilation genom att hålla samtliga springventiler öppna oavsett årstid.
 • meddela styrelsen snarast vid misstanke om vatten-, fukt- eller elskada.
 • m.a.p. sopsortering hänvisas till information i soprummen och tidigare utskick. Grovsopor får inte
  lämnas i soprummen.

Övrigt

 • vi har två gemensamma städdagar per år.
 • föreningslägenheten kan hyras kortvarigt för övernattning och möten, men ska inte nyttjas som festlokal.
 • var gärna uppmärksam på fel och brister, icke fungerande lampor etc. Om du inte enkelt kan åtgärda
  själv, eller är osäker på om du får eller vems ansvaret är, meddela styrelsen. Styrelsen tar gärna emot
  förslag på förbättringar och tips på hur vi ökar och bevarar trivseln i vårt område och i vår förening.
 • Undvik att lägga ut fågelmat eftersom detta har lockat till sig råttor.